Джерело:

1) https://prozorro.sale/majdanchikam

2) https://docs.google.com/document/d/1iQ4lTWf3XLeNQZXZMj2fKqh6ADs9bHhqKCIB-HmdfyE/edit

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ДП “Прозорро.Продажі” No 8 від 09 липня 2018 р.,

у редакції, затвердженій наказом No 19 від 19 квітня 2019 р.

Регламент роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронному аукціоні;

адміністратор – Державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, визначене постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року No 433 “Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи” відповідальним за забезпечення функціонування ЕТС - адміністратором ЕТС. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору.

веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо участі у електронному аукціоні, що підлягає внесенню користувачем для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування (або донарахування) коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється організатором аукціону у розмірі від 3 до 10 % від стартової ціни лота

та зазначається в умовах продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права та оголошенні про проведення аукціону;

довідник - логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;

документація про проведення аукціону - комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронного аукціону, умови його проведення, інформацію про майно (активи), яке виставлено для продажу/надання в оренду або право, що передається, критерії визначення переможця електронних аукціонів ;

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до ЦБД та забезпечує організатору аукціону, користувачам, учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів, який авторизований (попередньо авторизований) відповідно до Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року No 433;

електронний аукціон - спосіб продажу/надання в оренду майна або передачі права, за яким переможцем стає учасник, що в ході торгів в ЕТС запропонував найвищу ціну;

електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - спосіб продажу лота, за яким стартова ціна лота покроково знижується в ході аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;

електронна торгова система Prozorro.Продажі ЦБД2 (ЕТС) – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з ЦБД та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність ЕТС. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;

етап подання цінових пропозицій - проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту ЕТС;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів - періоду подання

закритих цінових пропозицій усіма учасниками, окрім того, що зробив ставку та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасниками в електронній торговій системі, крім того, що зробив ставку;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг (звернень) щодо проведення електронних аукціонів, створений при Адміністраторі;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС та має намір взяти участь у електронному аукціоні (потенційний покупець);

крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - дисконт, на який в ході електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження стартової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 % стартової ціни лота на такому аукціоні;

крок аукціону (мінімальний крок аукціону) – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Розмір мінімального кроку аукціону визначається організатором аукціону в діапазоні від 1 до 10% від стартової ціни лота або стартової орендної плати;

лот - одиниця майна (активів)/об'єкт оренди/право, що виставляється на електронний аукціон;

майно (активи) - будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи), не виключене з цивільного обороту (у тому числі право вимоги за договорами, продукція, товари та

інше), яким правомірно володіє та/або користується та/або розпоряджається організатор аукціону;

оголошення про проведення аукціону (оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про актив (майно)/право, що надається та умови його продажу/надання в оренду/передачі на електронному аукціоні, що публікується у ЕТС та на веб-сайтах операторів;

оператор авторизованого електронного майданчика (оператор) - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2, укладеного з адміністратором ЕТС;

організатор аукціону (організатор) - юридична особа (приватної або публічної форми власності) або фізична особа-підприємець (яка є власником майна (активів), що надає майно в оренду/здійснює продаж майна (активів) або здійснює передачу права, яким вона наділена, через ЕТС.

орендна плата - фактична сума коштів, за які надається в оренду лот за результатами електронного аукціону;

особистий кабінет - складова частина ЕТС, яка дозволяє організатору аукціону, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

переможець електронного аукціону - учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;

період подання ставки електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової ціни лота, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота;

період проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота на визначену відповідно до цього Регламенту ЕТС кількість кроків та подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасником) у порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС;

плата за участь (винагорода оператора електронного майданчика) – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем електронного аукціону додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором або оператором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;

поточна ціна лота - ціна лота, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного покрокового зниження стартової ціни, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону з використанням відповідного функціоналу ЕТС;

стартова ціна лота – вартість лоту, відображена в оголошенні про проведення аукціону;

стартова орендна плата - орендна плата за місяць, відображена в оголошенні про проведення аукціону;

учасник – фізична особа (в тому числі фізична особа-підприємець) або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. ;

центральна база даних (ЦБД) – сукупність технічних та програмних засобів, у складі

бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних аукціонів;

ціна реалізації лота - фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано/надано в оренду) лот;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасником, що зробив ставку;

цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до електронної торгової системи “ProZorro.Продажі” ЦБД2.

2. Загальні положення

2.1. Регламент ЕТС регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, організатором, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних аукціонів в ЕТС. Якщо законодавством передбачені особливості для продажу/надання в оренду окремих видів майна (активів) або передачі права, то використання ЕТС здійснюється з урахуванням таких особливостей.

2.2. Метою проведення електронних аукціонів є продаж/надання в оренду майна для отримання максимальної виручки у найкоротший строк або отримання максимальної кількості коштів від передачі певного права у найкоротший строк.

2.3. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних аукціонах, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його.

2.4. Перебіг строків, встановлених Регламентом ЕТС, починається з наступного дня

після настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу/оренди, спливають о 18.00 останнього дня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що

визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

2.5. Цей Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, організаторами аукціону, користувачами, учасниками, операторами.

2.6. З метою розгляду скарг та звернень щодо проведення електронних аукціонів Адміністратор створює Комісію, яка є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом та діє на громадських засадах з метою розгляду скарг (звернень) щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду окремих видів майна (активів) або передачі права в ЕТС (далі - Комісія). Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністратора.

2.7. Цим Регламентом ЕТС можуть бути встановлені додаткові особливості проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду окремих видів майна (активів) або передачі права. У випадку проведення електронних аукціонів з додатковими особливостями, норми спеціальних розділів цього Регламенту ЕТС, що регулюють проведення таких електронних аукціонів є спеціальними нормами відносно загальних норм проведення електронних аукціонів.

3. Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів: - серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками; - інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. ЕТС забезпечує: - безперебійну роботу щодо проведення електронних аукціонів; - прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних аукціонах від учасників; - надання учасникам необхідної інформації, обробку запитів від учасників; - приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та організаторів ; - формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних аукціонів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС; - виконання інших функцій, передбачених цим Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколу електронного аукціону, форми якого наведені у додатках до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному цим Регламентом ЕТС.

3.5. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується електронними майданчиками за допомогою API - веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.6. Адміністратор надає доступ електронному майданчику до ЕТС на підставі договору за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика.

3.7. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору (договорів) про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.

3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

3.9. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону.

3.10. ЕТС працює за часовим поясом міста Києва (за київським часом). Формат

позначення дати в ЕТС - день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу - години; години та хвилини; хвилини: секунди і (за

необхідності) мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника, організатора та/або

оператора вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення електронних аукціонів в режимі запитання - відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня проведення електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних аукціонів.

3.14. Інформація про учасників, які формують запитання, залишається закритою для користувача або організатора до моменту закінчення електронного аукціону, та має бути сформульована виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4. Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором операторам та організаторам і розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. Оператор забезпечує доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів та учасників вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС та здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Проведення технічних робіт майданчиком у цей період часу заборонено.

4.4. У разі виникнення у оператора непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних аукціонів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронного майданчика оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

4.5. Адміністратор та/або оператор можуть відступити від вимог Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту ЕТС (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх заінтересованих осіб, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, організатора

5.1. Адміністратор має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний

майданчик оператора.

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору.

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, змінювати, додавати системну інформацію та/або міняти її зміст, класифікацію або оформлення.

5.1.4. Припиняти доступ оператора до ЕТС, в тому числі, відповідно до пункту 5.2. Регламенту ЕТС.

5.1.5. Направляти листи (звернення, повідомлення, пропозиції) до організатора та/або центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління організатором або інших контролюючих органів, щодо порушення Регламенту ЕТС або умов договору між організатором та оператором.

5.1.6. Розглядати звернення та/або рекомендації Комісії щодо проведення електронних аукціонів в ЕТС. Приймати рішення за результатами розгляду звернень та направляти листи (звернення, повідомлення, пропозиції) до організатора або центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління організатором та/або контролюючих органів.

5.2. Доступ оператора до ЕТС може бути припинено за рішенням Адміністратора, на підставі та у спосіб, визначені Договором про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 та/або Договором про використання електронної торгової системи для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації.

5.3. Адміністратор зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних аукціонів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

5.3.2. Забезпечити технічну можливість операторам здійснювати діяльність з організації та проведення електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС.

5.3.3. Забезпечити технічну можливість та доступ для організатора, користувачів та/або учасників до електронних аукціонів, в тому числі, до інформації про проведення електронних аукціонів .

5.3.4. Забезпечити створення унікального гіперпосилання та надання Оператору до нього доступу протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту отримання інформації від Оператора про набуття потенційним покупцем (особою, що має намір взяти участь в електронному аукціоні), статусу учасника, але не раніше завершення часу на подання закритих цінових пропозицій та за умови подання не менше двох закритих цінових пропозицій від учасників електронного аукціону.

5.3.5. Нести відповідальність за дійсність унікального гіперпосилання та забезпечувати нерозголошення унікального гіперпосилання третім особам.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх повноважень організатором, операторами, учасниками та користувачами згідно з цим Регламентом ЕТС, що стало наслідком технічних збоїв, несправності або відмови обладнання (персонального комп'ютера), систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку організатора, оператора, учасника, користувача.

5.4.2. За неналежну роботу користувача в ЕТС внаслідок зараження комп'ютерної техніки такого користувача шкідливими (зловмисними) програмами.

5.4.3. За протиправне використання паролю та логіну організатора, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.

5.5.2. Запитувати у користувача, учасника або організатора необхідну інформацію для організації та проведення електронних аукціонів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних;

5.5.3. Ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється для продажу/надання в оренду через ЕТС, а також одержувати інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду/передачі.

5.5.4. Інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти договір щодо організації проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/ передачі права із організатором.

5.6.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних аукціонів.

5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в ЕТС.

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж/надається в оренду/містить передачу права згідно з договором щодо організації проведення електронних аукціонів з оренди/продажу майна (активів)/передачі права між оператором і організатором в межах Регламенту ЕТС та документацією про проведення електронних аукціонів щодо лоту, який виставляється на продаж/надається в оренду.

5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для організаторів та/або користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних аукціонів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику електронною поштою.

5.6.6. За умови отримання відповідного підтвердження від ЦБД поінформувати учасника про подання/редагування/анулювання ним закритої цінової пропозиції протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на електронну пошту такого учасника .

5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 7.15. Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки організатора, користувачів та/або учасників.

5.6.9. Забезпечувати нерозголошення унікальних гіперпосилань, конфіденційної інформації та інформації, що не підлягає розголошенню згідно Регламенту ЕТС, в тому числі, але не обмежуючись, розміру закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону.

5.6.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, адреси та контактна інформація, а також інші документи, що підтверджують ідентифікацію учасника), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронному аукціоні даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні та /або дискваліфікації такого учасника організатором, у разі якщо його визначено переможцем електронного аукціону.

5.6.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію відповідно до пунктів 7.9., 7.10. Регламенту ЕТС.

5.6.12. Здійснювати консультаційну підтримку організаторів, користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Контактні

номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайтах електронних майданчиків.

5.6.13. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок організатора в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС.

5.6.14. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням.

5.6.15. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

5.6.16. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені адміністратором.

5.6.17. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД та для внесення змін до оголошення відповідно до п. 6.4. Регламенту.

5.6.18. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних третім особам для проведення електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС.;

5.6.19. Поінформувати учасника(-ів) про внесення організатором змін до оголошення протягом 10 (десяти) хвилин з моменту внесення таких змін.

5.6.20. Надавати доступ до особистого кабінету виключно організатору аукціону, визначеним Регламентом ЕТС для публікації оголошення щодо продажу/надання в оренду/передачі права.

5.6.21. Інформувати учасника з наступною по величині ціновою/закритою ціновою пропозицією/того із них, хто подав її раніше про зміну його статусу в разі отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та одночасним натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

5.6.22. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, (зміна статусу в ЕТС “Очікується рішення” на статус в ЕТС “Рішення скасоване”) відповідно до пункту 5.6.21. цього Регламенту ЕТС.

5.7. Оператор не несе відповідальність:

5.7.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме: - відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС; - наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС; - неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами; - недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС; - недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

5.7.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли організатор, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стали: - незнання, невиконання чи неналежне виконання організатором, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття організатором, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації організатора, користувача або учасника; - неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних організатором, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття організатором, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками; - дії, вчинені в ЕТС від імені організатора, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про організатора, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.7.3. За опис лоту, умови продажу/надання в оренду майна (активів)/ передачі права та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

5.7.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

5.7.5. За дії організатора, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронного аукціону, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;

5.7.6. За укладання договору між організатором та переможцем електронного аукціону, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

5.7.7. За розміщення інформації організатором, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди організатору, користувачеві або учаснику.

5.8. Користувач та учасник зобов'язані:

5.8.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.

5.8.2. Своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ЕТС.

5.8.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

5.8.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.

5.8.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

5.8.6. Нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, що спричинило собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.

5.8.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

5.8.8. Ознайомитися з вимогами Регламенту ЕТС, умовами продажу/надання в оренду майна (активів) або умовами передачі права, станом, характеристиками та властивостями майна (активів)/права, що виставляється на продаж/надається в оренду/передається через ЕТС.

5.8.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації оператором з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

5.8.10. Надавати під час реєстрації учасником для участі у електронному аукціоні за відповідним лотом запевнення щодо відповідності учасника спеціальним вимогам до покупця/орендаря майна/набувача права, якщо такі вимоги визначені організатором в умовах продажу/оренди майна (активів) або передачі права за відповідним лотом.

5.8.11. Своєчасно реагувати на повідомлення про внесення організатором змін до оголошення та підтверджувати/анулювати свою закриту цінову пропозицію у випадку внесення таких змін.

5.9. Організатор зобов’язаний:

5.9.1. Укласти договір щодо організації проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/ передачі права з оператором до публікації оголошення в ЕТС;

5.9.2. Опублікувати оголошення в ЕТС в строки, передбачені умовами продажу/оренди майна (активів)/ передачі права, визначеними організатором ;

5.9.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який виставляється до продажу/надається в оренду/передається на електронних аукціонах, відповідно до документації про проведення аукціону, вносити зміни або скасовувати електронні аукціони на підставі відповідних рішень;

5.9.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту протягом 3-х робочих днів з моменту отримання, але не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня початку електронного аукціону;

5.9.5. Надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення учасника, якщо такий учасник звернувся в останній день терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій;

5.9.6. Підписати протокол електронного аукціону та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування;

5.9.7. Укласти договір купівлі-продажу/оренди майна (активів) (договору, на підставі якого буде передане право) та опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору. Даний обов’язок виникає у організатора виключно за умови відсутності рішення про відміну електронного аукціону згідно з п. 7.3. Регламенту ЕТС.

5.9.8. З дати публікації оголошення в ЕТС, забезпечити можливість для потенційних покупців та організаторів електронних аукціонів ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється до продажу/надається в оренду через ЕТС, ознайомлюватись з умовами, що стосуються права, що передається, а також надавати запитувану інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду або передачі; У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, організатор, оператор, адміністратор, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Підготовка до проведення електронних аукціонів

6.1. У разі прийняття рішення організатором про продаж/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням ЕТС, організатор укладає з оператором, що має доступ до ЕТС Prozorro.Продажі ЦБД2, договір щодо організації проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2.

6.2. Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права публікується організатором в ЕТС не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення аукціону та обов’язково повинно містити:

6.2.1. Оголошення щодо продажу майна/передачі права:

1) інформацію про власника майна (активів) та/або балансоутримувача такого майна, який здійснює продаж майна (активів) або особа, що уповноважена передати право;

2) дату електронного аукціону, умови та порядок оформлення участі в електронному аукціоні, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронному аукціоні, визначений з урахуванням вимог пунктів 7.6, 12.5 Регламенту ЕТС

4) відомості про майно/право, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;

5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності); 6) стартову ціну лота;

7) істотні умови купівлі-продажу майна (активів)/передачі права або проект

відповідного договору купівлі-продажу майна (активів)/передачі права;

8) крок електронного аукціону;

9) розмір гарантійного та реєстраційного внесків;

10) вимоги організатора до потенційного покупця/набувача права (у випадку, якщо такі вимоги, ставляться організатором) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними покупцями/набувачами права.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена організатором.

Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

6.3. Організатор має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення щодо продажу\надання в оренду майна (активів)/передачі права до опублікування такого оголошення в ЕТС.

6.4. Після опублікування оголошення в ЕТС організатор має право за обґрунтованим рішенням, але не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення аукціону змінити:

6.4.1 розмір стартової ціни лота, гарантійний внесок та крок аукціону у такому випадку розраховується від зміненої стартової ціни лота;

6.4.2 назву аукціону, опис аукціону, номер лоту, вартість лоту, стислий опис майна;

6.5. Рішення організатора про внесення змін має містити перелік змін, які вносяться в оголошення, причину внесення таких змін, та має бути опубліковане в ЕТС разом із внесенням таких змін до оголошення.

6.6. Після внесення організатором змін до оголошення закриті цінові пропозиції учасників деактивуються. З моменту внесення таких змін до особистих кабінетів усіх зареєстрованих учасників електронного аукціону надходить повідомлення про внесення організатором змін до оголошення. Таке повідомлення надсилається учаснику кожен день, поки він не підтвердить/анулює свою закриту цінову пропозицію.

6.7. Інформація про предмет електронного аукціону (лот) міститься у відповідному рішенні організатора, згідно з яким таке майно (актив)/право виставлено до продажу/надається в оренду/передається на електронних аукціонах, якщо інше не передбачено законодавством.

6.8. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті оператора, повинна додатково містити відомості про:

- банківські реквізити оператора для сплати гарантійного та реєстраційного внесків;

- розмір винагороди оператора;

- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін);

- посилання на цей Регламент ЕТС.

7. Порядок проведення електронних аукціонів

7.1. Оголосити електронний аукціон може лише організатор на підставі відповідного рішення, у формі, визначеній внутрішніми нормативними документами організатора.

7.2. Запис про новий електронний аукціон створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні аукціони. Сервіс пошуку та перегляду аукціонів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Електронний аукціон може бути відмінено організатором на будь-якому його етапі, але до моменту укладення договору купівлі - продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право), виключно на підставі відповідного рішення. Рішення організатора про відміну електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акту організатора (рішення, наказу, розпорядження, протоколу тощо) та має містити наступні реквізити:

дату прийняття рішення; номер рішення; підставу для відміни електронного аукціону; посилання на рішення організатора, згідно з яким таке майно (актив)/право виставлено на продаж/надається в оренду/передається на електронному аукціоні; підпис уповноваженої особи організатора.

Рішення організатора про відміну електронного аукціону опубліковується в ЕТС протягом однієї доби з дня його прийняття.

7.4. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом ЕТС порядку, здійснюють дії для участі в електронних аукціонах через електронні майданчики.

7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик в ЕТС в ході участі в електронних аукціонах, вважається згодою із запропонованими умовами продажу/надання в оренду/передачі права, що визначені у лоті.

7.6. Для участі в електронних аукціонах, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних копій документів. Заява про участь в електронному аукціоні має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін зберігається в ЦБД.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою о 20.00 год. дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

У випадку внесення змін організатором до оголошення відповідно до п.6.4. Регламенту ЕТС, учасники зобов'язані підтвердити/анулювати свою закриту цінову пропозицію. Не підтверджена учасником закрита цінова пропозиція анулюється ЕТС після завершення періоду прийому закритих цінових пропозицій.

7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику. 7.8. Заява про участь в електронному аукціоні повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення електронного аукціону.

7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний та реєстраційний внески для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.

У випадку внесення організатором змін до оголошення, а саме - до стартової ціни лота

у сторону збільшення, користувач зобов’язаний здійснити доплату гарантійного внеску для набуття статусу учасника.

7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся», окрім випадків, передбачених пунктами 10.7, 10.8 Регламенту ЕТС.

7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден з учасників не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся», окрім випадків, передбачених пунктами 10.7, 10.8 Регламенту ЕТС.

7.15. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

7.16. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до Регламенту ЕТС. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

7.17. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

- номер електронного аукціону; - стислий опис лоту; - номер учасника в електронному аукціоні; - кількість учасників; - час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

7.18. Під час електронного аукціону учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту ЕТС.

7.19. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу веб-сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

7.20. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС.

7.21. В електронному аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали цінові пропозиції. Всі інші користувачі ЕТС, у тому числі організатор, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.

7.22. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

7.23. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому пунктом 7.16 цього Регламенту. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.

7.24. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закінченню цього часу електронна торгова система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

7.25. По завершенню раунду, ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

7.26. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

7.27. За умови відміни електронного аукціону згідно пункту 7.3. Регламенту ЕТС, його статус змінюється в ЕТС на статус «Аукціон відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або організатором.

7.28. Договір за результатами проведення електронного аукціону укладається між організатором та переможцем електронного аукціону у формі, передбаченій законодавством, та опубліковується організатором в ЕТС через особистий кабінет протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування ЕТС протоколу електронного аукціону .

7.29. Переможець електронного аукціону зобов'язаний: - документально підтвердити свою відповідність вимогам організатора до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права (у разі, якщо такі вимоги ставилися організатором до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права). Організатор не має права ставити додаткові вимоги/витребовувати додаткові документи у переможця електронного аукціону, окрім тих, що вказані у оголошенні щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права; - підписати протокол електронного аукціону протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію; - укласти договір купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) з організатором протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронного аукціону та провести розрахунки з організатором відповідно до умов договору.

7.30. У разі зміни на будь-якому етапі організації або проведення електронного аукціону (але до моменту підписання договору купівлі-продажу активу (майна), оренди або передачі (надання) права) істотних характеристик лоту, наявності судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на стартову ціну лота та/або ціну реалізації лоту або зацікавленість потенційного покупця щодо його придбання, тощо, адміністратор має право звернутись до організатора з пропозицією щодо відміни таких електронних аукціонів або їх результатів.

8. Порядок визначення переможця електронного аукціону

8.1. Процес визначення переможця електронного аукціону передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронного аукціону, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до Регламенту ЕТС.

8.2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, відповідно до пункту 8.3. Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від останнього про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право), укладеного з переможцем.

8.3. У разі невиконання переможцем електронного аукціону пункту 7.29. Регламенту ЕТС, організатор, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронного аукціону, з детальним обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та за умови відсутності від нього відповідного листа (звернення) щодо відмови від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, відповідно до пункту 8.2 Регламенту ЕТС.

8.4. У випадку дискваліфікації учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, якого ЦБД визначила переможцем електронного аукціону, організатор приймає рішення про відміну електронного аукціону. Гарантійний внесок у такому випадку переможцю електронного аукціону та учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією, якого ЦБД визначила переможцем електронного аукціону, не повертається. Реєстраційний внесок у такому випадку не повертається усім учасникам відміненого електронного аукціону.

8.5. Після опублікування організатором через особистий кабінет договору відповідно до пункту 7.28 Регламенту ЕТС (за умови підтвердження у ЕТС факту оплати вартості майна (активів)/права за укладеним договором купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) та натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершений”.

8.6. У випадках, передбачених пунктами 10.7, 10.8 Регламенту ЕТС, дії щодо підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону, порядок та строки оплати за ним, в тому числі порядок та строки вирахування плати за участь (винагороди оператора електронного майданчика) в електронному аукціоні, порядок та строки перерахування гарантійного та реєстраційного внесків такого учасника оператором електронного майданчика, вчиняються відповідно до вимог цього Регламенту ЕТС.

9. Порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Після завершення електронного аукціону протокол електронного аукціону, підписаний переможцем електронного аукціону та оператором, протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД надсилається оператором організатору для підписання та публікації підписаного протоколу електронного аукціону в ЕТС протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД. Протокол електронного аукціону може бути підписаний за допомогою засобів кваліфікованих електронних підписів та печаток, за умови наявності такого підпису (печатки) у всіх його підписантів.

9.2. За участь у електронному аукціоні по його завершенню, операторами стягуються реєстраційні внески учасників, що були сплачені ними при поданні заяви про участь в електронному аукціоні у наступному розмірі:

1) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли стартова ціна лота/стартова орендна плата становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фактичний розмір реєстраційного внеску зазначається в протоколі електронного аукціону. Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, плату за участь (винагороду), у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість):

1) у разі, коли ціна продажу лоту становить понад 64 000 тис. гривень, - 1,5 відсотка ціни продажу лоту;

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 до 64 000 тис. гривень, - 3 відсотка ціни продажу лоту;

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 тис. гривень, - 4,5 відсотка ціни продажу лоту;

У випадку проведення електронних аукціонів з продажу майна АТ “Укрзалізниця” плата за участь (винагорода) встановлюється у розмірі 1 (один) відсоток від ціни продажу майна АТ “Укрзалізниця”, встановленої за результатами електронного аукціону з урахуванням податку на додану вартість.

У випадку проведення електронних аукціонів з продажу майна АТ КБ «ПРИВАТБАНК» плата за участь (винагорода), яка підлягатиме сплаті учасником, у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником у наступному розмірі (з урахуванням податку на додану вартість):

1) у разі, коли ціна продажу лоту становить понад 64 000 тис. гривень, - 1,5 відсотка від ціни продажу лоту;

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 до 64 000 тис. гривень, - від 1,5 відсотка до 3 відсотків від ціни продажу лоту;

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 тис. гривень, - від 1,5 відсотка до 4.5 відсотків від ціни продажу лоту;

Розмір плати на розвиток ЕТС, що сплачується на користь адміністратора при проведенні електронних аукціонів з продажу/оренди майна АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розраховується від максимального розміру плати за участь (винагороди) щодо кожного типу ціни продажу лоту, зазначеного в підпунктах попереднього абзацу цього пункту.

У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС.

У разі відміни електронних аукціонів або визнання їх такими, що не відбулися, до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право), операторами електронних майданчиків повертаються реєстраційні внески учасникам (окрім випадків, визначених п. 7.14 та 8.4. Регламенту).

Винагорода оператора розподіляється наступним чином:

● в електронних аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та електронних аукціонів з реалізації майна АТ “Укрзалізниця” 100 відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію;

● у всіх інших випадках 90 (дев’яносто) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформацію про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між операторами зазначені в цьому пункті здійснюються не пізніше 3-х робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС.

9.3. Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця електронного аукціону залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням винагороди оператора, визначеної п. 9.2 Регламенту ЕТС, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС.

9.4. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику, з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову від очікування у особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронного аукціону є цей учасник).

9.5 Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, окрім переможця електронного аукціону та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову від очікування у особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

9.6. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем такого анулювання. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які не підтвердили свою закриту цінову пропозицію (у випадку внесення організатором змін до оголошення відповідно до п.6.4. Регламенту ЕТС), здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

9.7. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12, 7.14. Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння електронному аукціону статусу “Аукціон не відбувся” або “Аукціон відмінено”.

9.8. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронного аукціону та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію на рахунок організатора протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.

10. Особливості проведення електронних аукціонів з оренди майна (активів).

10.1. У випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна закритою ціновою пропозицією вважається сума орендної плати в місяць, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС.

10.2. Оголошення про оренду майна обов’язково повинно містити:

1) інформацію про орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду);

2) порядок оформлення участі в електронних аукціонах з оренди майна, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних аукціонах з оренди майна;

4) відомості про майно (об'єкт оренди), його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об'єкту оренди;

5) місцезнаходження майна (об'єкту оренди) та його фактична адреса, його фотографічні зображення у кількості не менш ніж 4 шт.;

6) стартовий розмір орендної плати за рік (місяць) грн./міс. та/або стартовий розмір орендної плати за рік грн/кв.м. (без НДС), умови її індексації (за необхідності);

7) термін, на який укладається договір оренди;

8) істотні умови договору оренди майна або проект відповідного договору

оренди майна;

9)термін, на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у

разі необхідності);

10) крок електронного аукціону;

11) розмір гарантійного внеску;

12) вимоги організатора до потенційного орендаря (у випадку, якщо такі вимоги,

ставляться організатором) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними

орендарями.

В оголошенні про оренду майна може зазначатися додаткова інформація, визначена організатором.

10.3. У випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна (активів) плата за участь (винагорода) оператора становить 5 (п’ять ) відсотків річної орендної плати за результатами електронного аукціону.

У випадку проведення електронних аукціонів з оренди майна АТ “Укрзалізниця” плата за участь (винагорода) оператора становить 1 (один) відсоток річної орендної плати за результатами електронного аукціону з урахуванням податку на додану вартість.

Винагорода оператора розподіляється наступним чином:

● в електронних аукціонах оренди майна АТ “Укрзалізниця” 100 відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію;

● у всіх інших випадках 90 (дев’яносто) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформацію про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між операторами зазначені в цьому пункті здійснюються не пізніше 3-х робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) відповідного лоту в ЕТС.

10.4. Проведенням розрахунків за договором оренди вважається внесення переможцем оплати за перший і останній місяці строку оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.

10.5. Організатор електронного аукціону з оренди майна додатково до вимог, викладених у п. 5.9.7. Регламенту ЕТС, зобов'язаний після підписання договору оренди підписати та опублікувати акт прийому-передачі об'єкту оренди протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціонів та отримати розрахунки відповідно до договору оренди.

10.6. Переможець електронного аукціону з оренди майна (активів) додатково до вимог, викладених у п. 7.29 Регламенту ЕТС, зобов'язаний після підписання договору оренди підписати акт прийому-передачі об'єкту оренди протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону та провести розрахунки відповідно до договору оренди. Електронні аукціони з оренди майна (активів) вважаються завершеними з моменту проведення розрахунків відповідно до договору оренди.

10.7. У випадку, коли електронний аукціон з оренди майна (активів) був визнаний таким, що не відбувся на підставі п. 7.12 Регламенту ЕТС (на них з'явився лише один учасник), і на повторний аукціон з цього ж лоту повторно з'явиться лише один учасник, який вже брав участь у електронному аукціону з оренди майна за цим же лотом, організатор може прийняти рішення про укладення договору оренди з таким учасником. У такому випадку електронний аукціон не проводяться, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Очікується опублікування протоколу». Організатор зобов'язаний вказати у оголошенні про оренду майна повторного аукціону, що ним може бути прийнято рішення про укладення договору оренди з одним учасником.

10.8 У випадку, якщо на електронний аукціон з оренди комунального майна з'явився лише один учасник (єдиний претендент), організатор укладає договір оренди з таким учасником як з єдиним претендентом. У такому випадку електронний аукціон з оренди комунального майна не проводиться, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Очікується опублікування протоколу».

10.9 У випадку проведення електронного аукціону з оренди майна (активів) гарантійний внесок встановлюється організатором у розмірі від 5 до 10 відсотків від стартової річної орендної плати. Розмір гарантійного внеску зазначається організатором в умовах надання в оренду майна.

11. Особливості проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права організаторів приватної форми власності

11.1. Організаторами приватної форми власності є юридичні особи та/або суб’єкти господарювання - організатори електронних аукціонів в ЕТС, у яких фізичні особи або юридичні особи приватної форми власності володіють часткою (акціями, паями) у розмірі 50 і більше відсотків у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання, фізичні особи-підприємці, що є власниками лотів, які виставляються на електронний аукціон.

11.2. Мінімальний розмір стартової ціни лота, що виставляється на електронний аукціон фізичною особою-підприємцем як організатором приватної форми власності, становить 500 тис. гривень.

Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права, що публікується фізичною особою-підприємцем як організатором приватної форми власності, додатково повинно містити:

- документ, що підтверджує право власності такого організатора на лот; - документ, що підтверджує відсутність встановлених законом обтяжень

(обмежень) на лот, а також відсутність заборон на його відчуження.

11.3. Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, плату за участь (винагороду), у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість):

1) у разі, коли ціна продажу лоту становить понад 64 000 тис. гривень, - 1,5 відсотка ціни продажу лоту;

2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 до 64 000 тис. гривень, - 3 відсотка ціни продажу лоту;

3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000 тис. гривень, - 4,5 відсотка ціни продажу лоту

. У випадку, якщо сума винагороди оператора електронного майданчика перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з майданчиком до моменту присвоєння електронному аукціону статусу “Аукціон завершений”.

Винагорода оператора розподіляється наступним чином: 50% від суми винагороди отримує той оператор електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, 50% від суми винагороди отримує оператор електронного майданчика, через якого було опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону в ЕТС. Розрахунки між майданчиками зазначені в цьому пункті, здійснюються не пізніше 3-х робочих днів з моменту присвоєння електронному акціону статусу “Аукціон завершений” або в інші строки, визначені майданчиками в окремому агентському договорі.

Плата на розвиток ЕТС перераховується адміністратору оператором електронного майданчика, через якого подано найвищу цінову пропозицію, та оператором електронного майданчика, через якого було опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону в ЕТС, у розмірах, визначених договором про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2, укладеним між адміністратором та оператором електронного майданчика.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право), оператором електронного майданчика повертається плата за участь учаснику.

11.4. Проведення електронних аукціонів з оренди майна організаторів приватної форми власності відбувається за правилами розділу 10 цього Регламенту ЕТС.

12. Особливості проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій

12.1. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій розпочинається з автоматичного покрокового зниження стартової ціни лота. Протягом цього етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження стартової ціни, після чого інші учасники (за наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зробив ставку, - підвищити її після того, як іншими учасниками зроблено свої цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Регламентом ЕТС. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну ціну лоту в момент зупинки автоматичного покрокового зниження стартової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається учасникам протягом періоду, встановленого цим Регламентом ЕТС.

12.2. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій розпочинається не раніше 9 години 30 хвилин у робочий день (понеділок - п’ятниця).

12.3. Етапами проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій є:

1) автоматичне покрокове зниження ціни лота;

2) подання цінових пропозицій: закритих цінових пропозицій; цінової пропозиції. Електронна торгова система автоматично розпочинає кожний наступний етап електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій залежно від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з цим Регламентом ЕТС.

12.4. Потенційні покупці на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про оголошений електронний аукціон. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через ЕТС.

12.5. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. Заява на участь в електронному аукціоні подається до закінчення кінцевого строку прийняття заяв. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

12.6. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету учасника електронного майданчика здійснюється оператором електронного майданчика протягом п’яти хвилин з моменту створення такого гіперпосилання адміністратором.

12.7. Найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасника є знеособленим (анонімним) до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій та кількість учасників оприлюднюються після завершення етапу подання закритих цінових пропозицій. Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, та розмір закритих цінових пропозицій до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій, а також найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасників до моменту завершення електронного аукціону.

12.8. ЕТС активує модуль електронного аукціону з 9 години 30 хвилин до 10 години в період, визначений у відповідному оголошенні.

12.9. Протягом періоду проведення електронного аукціону на веб-сторінці електронного аукціону відображається така інформація: номер лота та електронного аукціону; стислий опис лота; період проведення електронного аукціону; хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу; стартова ціна лота; поточна ціна лота; загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота; відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону. Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни, визначається як 1 відсоток стартової ціни лота на такому аукціоні.

12.10. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, електронна торгова система автоматично покроково знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку.

12.11. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, становить 99 кроків. Організатором може бути встановлена інша кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, до 99 включно. Якщо під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник зробив ставку, ЕТС зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Регламенту ЕТС.

12.12. Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.

12.13. Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону). Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота на такому аукціоні.

12.14. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

12.15. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота, здійснюється згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС відповідно до цього Регламенту ЕТС.

12.16. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій може бути відмінено організатором в порядку передбаченому пункті 7.3. Регламенту ЕТС.

12.17. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду їх подання, визначеного в пункті 12.13 Регламенту ЕТС, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем електронного аукціону.

12.18. Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав найвищу цінову пропозицію, що перевищує найвищу закриту цінову пропозицію не менше ніж на один крок або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, вважається переможцем, після чого автоматично формується протокол про результати електронного аукціону.

12.19. Переможець електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зобов'язаний вчинити усі дії переможця електронного аукціону, передбачені п.7.29 Регламенту ЕТС.

12.20. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових пропозицій кількох учасників - того, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

13. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

13.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС та проведенням електронних аукціонів, в тому числі, з подачею заяв про участь у електронних аукціонах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.

13.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронних аукціонів, відповідно до Регламенту ЕТС, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

13.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для

відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

13.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

13.5. Адміністратор може забезпечувати додержання вимог щодо збереження документів, відомостей, інформації, пов'язаних з організацією та проведенням електронних аукціонів шляхом використання послуг спеціалізованих організацій, за умови дотримання вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів

13.6. Протокол електронного аукціону відноситься до первинних бухгалтерських документів та підлягає зберіганню, відповідно до вимог законодавства.

14. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС

14.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням адміністратора.

14.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale для максимально широкого повідомлення всіх заінтересованих осіб.

14.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін (доповнення) редакції Регламенту ЕТС на веб-сайті www.prozorro.sale, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

14.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ЕТС є його невід'ємною частиною.

14.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту ЕТС оператор має право на припинення Договору про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 відповідно до умов Договору.

15, Перехідні положення

15.1. Електронні аукціони, оголошення про проведення яких опубліковані в ЕТС до набрання чинності цим Регламентом ЕТС, проводяться відповідно до Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права, затвердженого наказом ГО “Трансперенсі інтернешнл Україна” No 3 від 20 лютого 2018 року, в тому числі, в частині визначення розміру винагороди оператора електронного майданчика, але до моменту припинення дії Договорів про використання ЕТС, укладених операторами з Громадською організацією “Трансперенсі інтернешнл Україна”.Додаток 1 до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ No _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: _________________________

Номер лоту________________________________

Організатор аукціону: __________

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту):___________________

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна реалізації/орендна плата на місяць:_______, грн з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники електронного аукціону: 1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*) Закриті цінові пропозиції учасників:

● Учасник 1–закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць) ___ грн.коп., ____(дата, час, сек)

● Учасник 2–закрита цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)___ грн.коп., ____ (дата, час, сек) Раунд 1

● Учасник 1 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек) Раунд 2

● Учасник 1 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек) Раунд 3

● Учасник 1 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Учасник No1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:_______________________ __________________________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні _____________ грн.

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): _________________________ грн.

Сума, що підлягає перерахуванню _________________ (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано

найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди): __ грн. коп.

Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується: - підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (4) чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - провести розрахунок відповідно до договору та Регламенту, та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: ____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування організатора:____________

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 2 до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ No _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора електронного майданчика, через якого переможцем електронного аукціону подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: _________________________

Номер лоту________________________________

Організатор аукціону: __________

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту):___________________

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна реалізації/орендна плата на місяць:_______, грн з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасник, що зробив ставку _______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*); Розмір ставки: _____ грн.коп., ______(дата, час, сек).

Закриті цінові пропозиції учасників: Учасник 1 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер

паспорта – для фізичних осіб*) – закрита цінова пропозиція ___ грн.коп., ____(дата, час, сек); Учасник 2 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*) – закрита цінова пропозиція ___ грн.коп., ____ (дата, час, сек).

Цінова пропозиція учасника, що зробив ставку: ___ грн.коп., ____(дата, час, сек)/цінова пропозиція відсутня.

Переможець електронного аукціону: Учасник No1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право:_______________________ __________________________

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні _____________ грн.

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: _________________________ грн.

Сума, що підлягає перерахуванню _________________ (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди): __ грн. коп.

Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (4) чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який

таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію. - провести розрахунок відповідно до договору та Регламенту, та підписати договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону: ____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку (найбільшу суму орендної плати в місяць): ____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування організатора:____________

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 3 до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ No _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Організатор аукціону: __________

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся.

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту):____________________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні /

Учасник No1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронного аукціону сформовано: (дата, час, сек)

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС: ____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування організатора :____________

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

податків та мають відмітку в паспорті.