Регламент

роботи електронної торгової системи «OPEN TENDER Продажі» щодо проведення електронних торгів з продажу майна (активів) державних підприємств та організацій

1.Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;

адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи ProZorro.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи ProZorro.Продажі. На даний час адміністратором є громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її державі Україна. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;

веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет (https://eauction.open-tender.com.ua), на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;

гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань за результатами участі у електронних торгах, що здійснюється потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронних торгів шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 2 до 10 % від початкової вартості лоту та зазначається в умовах продажу майна (активів);

довідник - логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;

документація про проведення торгів - комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, інформацію про актив, який виставлено до продажу, критерії визначення переможця електронних торгів;

електронний аукціон - процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує організатору (оператору) електронних торгів, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги - спосіб відчуження майна (активів) шляхом проведення електронних торгів у ЕТС ProZorro.Продажі через електронні майданчики організаторів електронних торгів;

електронна торгова система Prozorro.Продажі (ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідної для проведення електронних торгів. ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам;

замовник - юридична особа, що здійснює продаж майна (активів) через ЕТС. Для цілей Пілотного проекту до замовників відносяться: казенні підприємства, державні комерційні підприємства (їх об’єднання), державні установи та організації, а також юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак:

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії, що володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше;

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну реалізації;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону визначається в діапазоні від 1 до 10% від початкової ціни реалізації майна (активів);

лот - одиниця активів, що виставляється до продажу на електронних торгах;

майно (активи) - державне майно, майно казенних підприємств, державних комерційних підприємств (їх об’єднань), державних установ та організацій. А також майно (активи) юридичних осіб та/або суб’єктів господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак:

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше;

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання.

оголошення щодо продажу майна (активів) (оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про актив (майно) та умови його продажу, що публікується у ЕТС та на веб-сайтах організаторів електронних торгів;

організатор електронних торгів (організатор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи Prozorro.Продажі (оператор електронного майданчика (оператор);

особистий кабінет - складова частина ЕТС, яка дозволяє замовнику, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

переможець електронних торгів - учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором або оператором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;

початкова ціна реалізації – вартість активу (лоту), відображена у оголошенні щодо продажу майна (активів);

учасник – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством (або додатковим вимогам, встановленим замовником у оголошенні), сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів;

ціна реалізації - фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;

API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.

2.Загальні положення

2.1. Регламент ЕТС регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, замовником, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС. Якщо законодавством передбачені особливості для продажу (реалізації) окремих видів майна (активів), то використання ЕТС здійснюється з урахуванням таких особливостей законодавства.

2.2. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) для отримання максимальної виручки у найкоротший строк.

2.3. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його.

2.4. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом, починається з наступного дня після настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу, спливають о 18.00 останнього дня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

2.5. Цей Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, замовниками, користувачами, учасниками, операторами.

3.Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:

- серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;

- інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. ЕТС забезпечує:

- безперебійну роботу щодо проведення електронних торгів;

- прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах від учасників;

- надання учасникам необхідної інформації, обробку запитів від учасників;

- приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та замовників;

- формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС;

- виконання інших функцій, передбачених цим Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколу електронних торгів, форми якого наведені у додатках до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному цим Регламентом ЕТС.

3.5. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується електронними майданчиками за допомогою API - веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.6. Адміністратор надає доступ електронному майданчику до ЕТС за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика.

3.7. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.

3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

3.9. Користувачі отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону - єдиного модуля в ЦБД.

3.10. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС - день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу - години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника, замовника та/або оператора вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення електронних торгів в режимі запитання - відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних торгів.

3.14. Інформація про учасників, які формують запитання, залишається закритою для користувача або замовника до моменту закінчення електронного аукціону, та має бути сформульована виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4.Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у оператора непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронному майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

4.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

4.5. Адміністратор та/або оператор можуть відступити від вимог Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту ЕТС (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх заінтересованих осіб, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, замовника

5.1. Адміністратор має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора.

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору.

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, міняти, додавати системну інформацію та/або міняти її зміст, класифікацію або оформлення.

5.1.4. Припиняти доступ оператора до ЕТС, в тому числі, відповідно до пункту 5.2. Регламенту ЕТС.

5.2. Доступ оператора до ЕТС може бути припинено за рішенням Адміністратора, у наступних випадках:

5.2.1. Постійних (більше 3 разів на рік) порушень Регламенту ЕТС, що унеможливили проведення електронних торгів та/або обмежили доступ учасників до електронних торгів;

5.2.2 Недоступність електронного майданчика протягом більш ніж 12 (дванадцяти) годин робочого часу у поточному календарному році;

5.2.3. Розкриття конфіденційної інформації, а саме: найменування учасника та/або розмір його закритої цінової пропозиції до початку електронного аукціону, що призвело до негативних наслідків для учасників, замовника.

5.2.4. Технічного втручання оператора та/або третіх осіб в дані або підміни даних в ЕТС.

Про прийняте рішення щодо припинення доступу електронного майданчика до ЕТС адміністратор повідомляє оператора у 10 (десяти) денний термін та публікує відповідне оголошення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

5.3.2. Забезпечити технічну можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС.

5.3.3. Забезпечити технічну можливість та доступ для замовника, користувачів та/або учасників до електронних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів.

5.3.4. Інформувати оператора про проведення автоматичного та ручного тестування не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку такого тестування.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх повноважень замовником, операторами, учасниками та користувачами згідно з цим Регламентом ЕТС, що стало наслідком технічних збоїв, несправності або відмови обладнання (персонального комп'ютера), систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку замовника, оператора, учасника, користувача.

5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну замовника, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.

5.5.2. Запитувати у користувача, учасника або замовника необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних;

5.5.3. Ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляються до продажу через ЕТС, а також одержувати інформацію та документи, що стосуються майна (активів), заявлених до продажу.

5.5.4. Інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти договір щодо організації продажу майна (активів) із замовником.

5.6.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.

5.6.3. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС.

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж згідно з договором щодо організації продажу майна (активів) між оператором і замовником в межах Регламенту ЕТС та документації про проведення електронних торгів щодо лоту, який виставляється на продаж.

5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.

5.6.6. Поінформувати учасника протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 7.15. Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки замовника, користувачів та/або учасників.

5.6.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону.

5.6.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація ; для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація) , наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні та /або дискваліфікації такого учасника, у разі якщо його визначено переможцем електронних торгів.

5.6.11. Використовувати ЕТС виключно у відповідності до мети та цілей Пілотного проекту.

5.6.12. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пункту 7.10. Регламенту ЕТС.

5.6.13. Здійснювати консультаційну підтримку замовників, користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00.

5.6.14. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок замовника в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС з урахуванням положень пункту 5.7. Регламенту ЕТС.

5.6.15. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням.

5.6.16. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

5.6.17. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені адміністратором.

5.6.18. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД.

5.7. Оператор не несе відповідальність:

5.7.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:

- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;

- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;

- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;

- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

5.7.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли замовник, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стали:

- незнання, невиконання чи неналежне виконання замовником, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття замовником, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації замовника , користувача або учасника;

- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних замовником, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття замовником , користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;

- дії, вчинені в ЕТС від імені замовника, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про замовника, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.7.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

5.7.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

5.7.5. За дії замовника, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;

5.7.6 За укладання договору між замовником та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.7.7. За розміщення інформації замовником, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди замовнику, користувачеві або учаснику.

5.8. Користувач та учасник зобов'язані:

5.8.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.

5.8.2. Своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ЕТС.

5.8.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

5.8.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.

5.8.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

5.8.6. Нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.

5.8.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

5.8.8. Ознайомитися з вимогами Регламенту ЕТС, умовами продажу майна (активів), станом, характеристиками та властивостями майна (активів), що виставлене до продажу через ЕТС.

5.8.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації оператором з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

5.8.10. Надавати під час реєстрації учасником для участі у електронних торгах за відповідним лотом запевнення щодо відповідності учасника спеціальним вимогам до покупця майна, якщо такі вимоги визначені замовником в умовах продажу майна (активів) за відповідним лотом.

5.9. Замовник зобов’язаний:

5.9.1. Укласти договір щодо організації продажу майна (активів) з оператором до публікації інформації про лот в ЕТС;

5.9.2. Опублікувати оголошення в ЕТС в строки, передбачені умовами продажу, визначеними замовником;

5.9.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі відповідних рішень;

5.9.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту протягом 3-х робочих днів з моменту отримання, але не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня початку електронного аукціону;

5.9.5. Надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення учасника, якщо такий учасник звернувся в останній день терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

5.9.6. Підписати протокол електронних торгів та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування.

5.9.7. Укласти договір купівлі-продажу майна (активів) та опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору.

5.9.8. З дати публікації оголошення в ЕТС, забезпечити можливість для потенційних покупців та організаторів електронних торгів ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється до продажу через ЕТС, а також надавати запитувану інформацію та документи, що стосуються майна (активів), заявлених до продажу.

У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, замовник, оператор, адміністратор, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Підготовка до проведення електронних торгів

6.1. У разі прийняття рішення замовником про участь у Пілотному проекті та продаж майна (активів) з використанням ЕТС, замовник укладає з оператором, що має доступ до ЕТС Prozorro.Продажі, договір щодо організації продажу майна (активів) з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі.

6.2. Оголошення щодо продажу активів (майна) публікується замовником в ЕТС не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення аукціону.

6.3. Оголошення обов’язково повинно містити:

1) інформацію про власника майна (активів) та/або балансоутримувача такого майна, який здійснює продаж майна (активів);

2) порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;

4) відомості про майно, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;

5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення (за наявності);

6) початкову ціну реалізації майна (активів);

7) істотні умови купівлі-продажу майна (активів) або проект відповідного договору купівлі-продажу майна (активів);

8) крок електронного аукціону;

9) розмір гарантійного внеску.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

Оголошення щодо продажу активів (майна) не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

6.4. Замовник має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС.

6.5. Інформація про предмет електронних торгів (лот) міститься у відповідному рішенні замовника, згідно з яким такий актив (майно) виставлено до продажу на електронних торгах, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті оператора, повинна додатково містити відомості про:

- банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску;

- розмір винагороди оператора;

- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін);

- посилання на цей Регламент ЕТС.

7. Порядок проведення електронних торгів

7.1. Оголосити електронні торги може лише замовник на підставі відповідного рішення.

7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Електронні торги можуть бути відмінені (скасовані) замовником на будь-якому їх етапі, але до моменту укладення Договору купівлі - продажу, виключно на підставі відповідного рішення.

7.4. Під час роботи в ЕТС, учасники своєчасно, відповідно до визначеного Регламентом ЕТС порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.

7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик в ЕТС в ході участі в електронних торгах, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.

7.6. Для участі в електронних торгах, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення електронних торгів.

7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.

7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

7.15. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

7.16. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи ЕТС. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше, ніж на один крок від своєї попередньої ціни.

7.17. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

- номер електронного аукціону;

- стислий опис активу (майна);

- номер учасника в електронному аукціоні;

- кількість учасників;

- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

7.18. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту ЕТС.

7.19. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, який є єдиним ідентифікатором учасника.

7.20. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС.

7.21. В електронному аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі ЕТС, у тому числі Замовник цих торгів, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.

7.22. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

7.23. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших, а при співпадінні цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону. Відсутність цінової пропозиції протягом 3 (трьох) хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну реалізації не менш ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

7.24. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни реалізації, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ЕТС приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

7.25. По завершенню раунду, ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

7.26. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

7.27. За умови скасування електронних торгів згідно пункту 7.3, їх статус змінюється в ЕТС на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.

7.28. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між замовником та переможцем електронних торгів у формі, передбаченій законодавством, та опубліковується замовником в ЕТС через особистий кабінет протягом 20 (двадцяти ) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів ЕТС.

7.29. Переможець електронних торгів зобов'язаний:

- документально підтвердити свою відповідність вимогам замовника до покупця майна (активів) у разі, якщо такі вимоги ставилися замовником до покупця майна (активів);

- підписати протокол електронних торгів протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;

- укласти договір купівлі-продажу з замовником та провести розрахунки за активи (майно) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

8. Порядок визначення переможця електронних торгів

8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних торгів, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до Регламенту ЕТС.

8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, відповідно до пункту 8.3. Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

8.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пункту 7.29. Регламенту ЕТС, замовник, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронних торгів, з детальним обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та ним надано попередню згоду на очікування відповідно до пункту 8.2. Регламенту ЕТС.

8.4. Присвоєння електронним торгам статусу завершених відбувається після опублікування договору у ЕТС та за умови підтвердження у ЕТС факту оплати вартості майна (активів) за укладеним договором купівлі-продажу.

9. Порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Після завершення електронного аукціону копія протоколу електронних торгів, підписаного переможцем електронних торгів та організатором електронних торгів, надсилається організатором електронних торгів замовнику для підписання та публікації підписаного протоколу електронних торгів в ЕТС.

9.2. За участь у електронних торгах по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата у наступному розмірі :

1) у разі, коли початкова ціна продажу становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) у разі, коли початкова ціна продажу становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у разі, коли початкова ціна продажу становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) у разі, коли початкова ціна продажу становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли початкова ціна продажу становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фактичний розмір плати зазначається в протоколі електронних торгів.

Крім плати, визначеної цим пунктом, переможець електронних торгів із суми гарантійного внеску сплачує оператору електронних торгів винагороду, у розмірі, що становить 1 % від ціни реалізації лоту.

Винагорода оператора розподіляється наступним чином: 90 (дев’яносто) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, 10 (десять) відсотків від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого заведена інформацію про відповідний лот в ЕТС.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту укладення договору купівлі-продажу, оператором електронного майданчика повертається плата учаснику.

Право вимоги винагороди Оператора виникає після формування Протоколу електронних торгів.

9.3. Оператор через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію перераховує на рахунок замовника залишок гарантійного внеску в рахунок оплати за лот, за вирахуванням винагороди оператора, визначеної п. 9.2 Регламенту ЕТС, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу відповідного лоту в ЕТС.

9.4. У випадку, коли переможцем електронних торгів є нерезидент, Оператор через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, має право перераховувати залишок гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів, за вирахуванням винагороди оператора, визначеної п. 9.2 Регламенту ЕТС, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту опублікування договору купівлі-продажу відповідного лоту в ЕТС.

9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику, з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).

9.6. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, окрім переможця електронних торгів та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

9.7. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем такого анулювання.

9.8. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12, 7.14. Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння торгам статусу “Торги не відбулися” або “Торги відмінено”.

9.9. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п.7.29 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію або через якого надано найвищу цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС та проведенням електронних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь у електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.

10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронних торгів, відповідно до Регламенту ЕТС, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

10.5. Адміністратор може забезпечувати додержання вимог щодо збереження документів, відомостей, інформації, пов'язаних з організацією та проведенням електронних торгів шляхом використання послуг спеціалізованих організацій, за умови дотримання вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів

10.6. Протокол електронних торгів відноситься до первинних бухгалтерських документів та підлягає зберіганню, відповідно до вимог законодавства.

11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС

11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням адміністратора.

11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale для максимально широкого повідомлення всіх заінтересованих осіб.

11.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін (доповнення) редакції Регламенту ЕТС на веб-сайті www.prozorro.sale, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

11.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ЕТС є його невід'ємною частиною.

11.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.


Типовий договір Оперетор - Замовник (Завантажити)