Постанова КМУ №1050 від 21.12.2019р.

ПОРЯДОК
реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах.

2. Реалізація товарів на митних аукціонах та редукціонах здійснюється в електронній торговій системі.

3. Дія цього Порядку поширюється на товари, зазначені у частинах першій, четвертій - шостій статті 243 Митного кодексу України, вартість однієї облікової одиниці (або об’єднаних в один лот) яких перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна незалежно від їх вартості.

4. Реалізація товарів, зазначених у частині другій статті 243 Митного кодексу України, здійснюється у порядку, встановленому законодавством про виконавче провадження.

5. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор електронної торгової системи (далі - адміністратор електронної системи) - визначена Кабінетом Міністрів України юридична особа, відповідальна за функціонування електронної торгової системи та уповноважена на здійснення заходів із супроводження програмного і технічного забезпечення центральної бази даних електронної торгової системи, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування такої системи, забезпечення безперебійності роботи та доступу користувачів до системи. Адміністратор електронної системи не може бути власником, засновником або пов’язаною особою з особою оператора електронного майданчика. Забороняється поєднання функцій адміністратора електронної системи та оператора електронного майданчика;

винагорода - сума коштів у розмірі 5 відсотків ціни продажу лота, що підлягає сплаті оператору електронного майданчика, яка сплачується переможцем електронного аукціону додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;

гарантійний внесок - форма гарантії у вигляді грошового забезпечення у розмірі 5 відсотків стартової ціни лота, що вноситься особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, на рахунок оператора електронного майданчика для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика, з якого така особа має намір взяти участь в електронному аукціоні;

електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків такої центральної бази даних. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону в електронній формі. Забороняється поєднання функцій адміністратора електронної системи та оператора електронного майданчика в одній особі;

електронний аукціон - спосіб продажу товарів за допомогою електронної торгової системи через електронні майданчики у формі митного аукціону та/або редукціону;

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в українському сегменті Інтернету, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику електронного аукціону, особам, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних аукціонів в електронній формі;

З метою забезпечення конкуренції, рівного доступу і недискримінації електронні майданчики, що не підключені до центральної бази даних, можуть бути підключені до центральної бази даних за результатами відбору та проведення тестування електронних майданчиків на відповідність вимогам електронної торгової системи, що визначається в порядку, затвердженому адміністратором електронної системи;

замовник електронного аукціону (далі - замовник) - митниця, в якій перебуває на обліку товар, що підлягає реалізації через електронну торгову систему, і яка уклала з оператором електронного майданчика договір про проведення електронного аукціону;

крок митного аукціону - мінімальна надбавка в розмірі 1 відсотка стартової ціни лота, на яку учасником у процесі аукціону або на етапі подання закритих цінових пропозицій може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

крок редукціону - знижка у розмірі 1 відсотка стартової ціни лота, на який у процесі редукціону автоматично і поступово здійснюється зниження ціни лота протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, а також мінімальна надбавка, на яку під час додаткового подання цінових пропозицій після здійснення ставки учасником може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот - одиниця товару, що виставляється для продажу, або товарна партія, що пропонується для продажу як одне ціле;

митний аукціон - вид електронного аукціону, який полягає в повторювальному процесі підвищення ціни лота шляхом подання учасниками цінових пропозицій, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу;

номер лота - унікальний номер, який формується під час розміщення оголошення про проведення електронного аукціону;

оператор електронного майданчика (далі - оператор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи;

особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дозволяє учаснику електронного аукціону провадити діяльність у ній. Доступ до особистого кабінету здійснюється за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та пароля) учасника;

регламент електронної торгової системи - документ, що приймається адміністратором електронної системи, який регулює порядок взаємодії учасників електронних аукціонів та визначає режим функціонування електронної торгової системи;

редукціон - вид електронного аукціону, який полягає в покроковому зниженні ціни лота в процесі електронного аукціону з можливістю додаткового подання цінових пропозицій після здійснення ставки учасником;

реєстраційний внесок - плата за подання заяви на участь в електронному аукціоні у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для реєстрації особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, як учасника електронного аукціону;

стартова ціна лота - визначена замовником ціна лота, відображена в оголошенні про проведення електронного аукціону, з якої розпочинається електронний аукціон;

товарна партія - сукупність аналогічного чи подібного за якістю та найменуванням товару, який характеризується одноманітністю свого складу, способу застосування, походження та (або) прийнятий на зберігання за одним первинним обліковим документом;

учасник електронного аукціону - фізична або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в аукціоні;

центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі інтерфейсів програмування додатків, модулів аукціонів, допоміжних програмних сервісів та баз даних, що забезпечують можливість проведення процедури електронного аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам електронного аукціону в електронній формі. Поточна використовувана версія програмного коду всіх складових центральної бази даних є відкритою та загальнодоступною.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

6. Створення та опрацювання електронних документів в електронній торговій системі здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

7. Реалізація товарів з використанням електронної торгової системи здійснюється на підставі договору між замовником та оператором на проведення електронного аукціону.

8. Адміністратор електронної системи забезпечує:

безперебійне функціонування електронної торгової системи;

надання доступу оператору до електронної торгової системи відповідно до умов укладеного з ним договору;

постійний та відкритий доступ до електронної торгової системи;

створення унікального гіперпосилання для кожного учасника електронного аукціону;

захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації;

збереження даних, що містяться в електронній торговій системі.

9. Замовник забезпечує:

укладення договору з оператором;

прийняття рішення про реалізацію товарів на митному аукціоні, редукціоні;

надсилання оператору заявки на проведення електронного аукціону;

можливість учаснику електронного аукціону особисто ознайомитися з лотом;

видачу товару переможцю електронного аукціону.

10. Оператор забезпечує:

дотримання законодавства про захист персональних даних;

розміщення в електронній торговій системі оголошення про проведення електронного аукціону;

обов’язкове інформування учасника/учасників електронного аукціону про внесення замовником змін до оголошення про проведення електронного аукціону;

реєстрацію учасників електронного аукціону та можливість подання ними заявок на участь в електронному аукціоні;

функціонування електронного майданчика у цілодобовому режимі, постійний доступ до нього учасників електронного аукціону та інших користувачів Інтернету.

11. Право на винагороду з організації електронного аукціону отримують:

оператор, який розмістив оголошення про проведення електронного аукціону;

оператор, на майданчику якого реалізовано товар.

Умови розподілу винагороди визначаються регламентом електронної торгової системи, затвердженим адміністратором електронної системи.

12. Реалізація товару на електронному аукціоні проводиться без фактичної передачі товару оператору. Зберігання товару забезпечується замовником, якщо інше не передбачено у договорі між ним та оператором.

Підготовка до проведення електронного аукціону

13. Проведення електронних аукціонів відбувається за кожним окремим лотом, дата проведення електронного аукціону визначається за рішенням комісії, утвореної відповідно до пункту 7 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1280).

14. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів, підписуються присутніми на засіданні членами комісії та затверджуються керівником відповідної митниці. У разі коли голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови комісії.

15. На підставі прийнятого комісією рішення готується заявка на проведення електронного аукціону, яка підписується головою комісії та надсилається оператору для публікації інформації з неї в електронній торговій системі у формі оголошення про проведення електронного аукціону.

Заявка на проведення електронного аукціону обов’язково повинна містити:

дату проведення та види електронних аукціонів;

назву та характеристики товару, наявність дефектів, фотографічні зображення, інформацію про технічну документацію, місцезнаходження;

стартову ціну лота на кожному з електронних аукціонів, яка визначається відповідно до частини дев’ятої статті 243 Митного кодексу України;

розмір крока електронного аукціону;

мінімальну ціну лота на редукціоні;

контактні дані посадової особи замовника, уповноваженої на демонстрацію лота;

реквізити рахунків оператора для перерахування коштів від реалізації товарів на електронному аукціоні.

16. Порядок функціонування електронної торгової системи, проведення електронних аукціонів, дискваліфікації учасників, взаємодії адміністратора електронної системи, замовника, операторів електронних майданчиків визначається адміністратором електронної системи у регламенті електронної торгової системи.

17. Оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення першого митного аукціону або редукціону здійснюється оператором не пізніше ніж на третій робочий день з моменту отримання заявки на проведення електронного аукціону від замовника. Після оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення електронного аукціону замовник розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо реалізації товарів на електронному аукціоні з посиланням на веб-сторінку електронного аукціону.

18. На підставі прийнятого замовником рішення оператор може виправити технічні помилки в оголошенні про проведення електронного аукціону протягом 48 годин з часу здійснення його оприлюднення в електронній торговій системі.

19. Перший митний аукціон або редукціон проводиться через 15 календарних днів після оприлюднення оголошення про його проведення.

У разі коли останній день припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем проведення електронного аукціону є перший після нього робочий день.

20. Перший митний аукціон або редукціон щодо товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, проводиться через сім робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення.

Ознайомлення з лотом, що підлягає реалізації на електронному аукціоні, здійснюється за фотоматеріалами, розміщеними в оголошенні про проведення електронного аукціону. За потреби учасник має право особисто ознайомитися із предметом лота, який виставлено на електронний аукціон. Ознайомлення з лотом, його демонстрація забезпечуються замовником. Оператор забезпечує при цьому лише ознайомлення з контактними даними осіб, уповноважених замовником на демонстрацію лота.

Участь в електронному аукціоні

21. Заявки на участь в митному аукціоні приймаються з моменту оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення електронного аукціону та до 20 години робочого дня, що передує дню проведення електронного аукціону. Кінцевий строк подання заявки на участь в редукціоні встановлюється електронною торговою системою для кожного редукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня його проведення. Заявки, подані після завершення цього строку, оператором не приймаються.

22. Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора, послугами якого вони користуються для участі в аукціоні.

23. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в митному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора, але не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в електронному аукціоні. Реєстраційний та гарантійний внески, зараховані на банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в електронному аукціоні, не вважаються вчасно сплаченими та підлягають поверненню особі, від якої вони були отримані, протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

24. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в редукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16 години дня проведення редукціону. Реєстраційний та гарантійні внески, зараховані на банківський рахунок оператора пізніше 16 години дня проведення редукціону, не вважаються вчасно сплаченими та підлягають поверненню особі, від якої вони були отримані, протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

25. Оператор зобов’язаний поінформувати особу, яка має намір взяти участь в митному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування.

26. Оператор інформує особу, яка має намір взяти участь в редукціоні, про набуття нею статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 хвилин з моменту зарахування сплачених такою особою гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок оператора.

27. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, подає відповідну заявку на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми.

28. Заявка на участь у митному аукціоні, яка повинна містити закриту цінову пропозицію, подається учасником в електронній торговій системі за кожним лотом окремо.

29. До закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в електронному аукціоні особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, мають право анулювати або внести зміни до заявок.

30. Заявка на участь в електронному аукціоні повинна бути засвідчена відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

31. Відомості щодо учасників електронного аукціону не підлягають розголошенню до його завершення.

32. Оператор шляхом надання індивідуального посилання на веб-сторінку електронного аукціону забезпечує допуск до електронного аукціону всіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронному аукціоні та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними сум гарантійного та реєстраційного внесків на рахунок (рахунки) оператора. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника електронного аукціону.

Проведення електронного аукціону

33. Учасник електронного аукціону за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальне посилання на веб-сторінку електронного аукціону.

34. Електронний аукціон починається автоматично в час, визначений в електронній торговій системі.

35. Не реалізований на першому митному аукціоні лот виставляється на другий митний аукціон із стартовою ціною, що становить 75 відсотків його стартової ціни на першому митному аукціоні.

36. Не реалізований на другому митному аукціоні лот виставляється на третій митний аукціон із стартовою ціною, що становить 50 відсотків його стартової ціни на першому митному аукціоні.

37. Не реалізований на третьому митному аукціоні лот виставляється на редукціон із стартовою ціною, що становить 50 відсотків його стартової ціни на першому митному аукціоні.

38. Ціна, за якою лот виставляється на другий, третій митні аукціони або на редукціон, не може бути меншою, ніж сума податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні товарів через митний кордон України. Якщо обрахована сума податків і зборів не дозволяє зменшити вартості лота на відсоток, встановлений пунктами 35-37 цього Порядку, лот виставляється на другий, третій митні аукціони або на редукціон за ціною, зменшеною на максимальний відсоток у межах допустимих.

39. Мінімальна ціна, до якої можливе зниження на редукціоні, становить 30 відсотків стартової ціни на першому митному аукціоні та не може бути меншою за суму податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні товарів через митний кордон України.

40. Оголошення про проведення другого, третього митних аукціонів, а також редукціону відображається в електронній торговій системі автоматично на наступний робочий день після проведення попереднього електронного аукціону.

41. Другий, третій митні аукціони та редукціон проводяться на восьмий робочий день після завершення попереднього електронного аукціону.

42. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо строк придатності таких товарів не дає змоги забезпечити їх реалізацію у строки, відведені для організації та проведення першого - третього митних аукціонів, редукціону, можуть відразу передаватися для реалізації на редукціоні. У такому разі стартовою ціною таких товарів є їх вартість, визначена в оголошенні.

43. Рішення про подальше розпорядження товаром (безоплатна передача, переробка, утилізація, знищення), не реалізованим на редукціоні, приймається комісією у встановленому законодавством порядку.

Визначення переможця та оформлення результатів електронного аукціону

44. Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронної торгової системи цінових пропозицій учасників після завершення електронного аукціону та формування протоколу про його результати.

45. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, який запропонував на момент завершення електронного аукціону:

найвищу цінову пропозицію, при тому, що цим учасником зроблено щонайменше один крок аукціону;

наступну за величиною цінову пропозицію у разі дискваліфікації учасника, який запропонував найвищу цінову пропозицію.

У разі однакових цінових пропозицій переможцем визначається учасник, яким подано цінову пропозицію раніше.

46. Протокол про результати електронного аукціону в електронній формі формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день його завершення.

47. Протокол про результати електронного аукціону містить інформацію про:

дату і час початку та завершення електронного аукціону;

реєстраційний номер лота, стартову ціну та його назву;

ціну реалізації лота;

цінові пропозиції учасників;

суму сплаченого гарантійного внеску;

назву операторів електронних майданчиків, що мають право на винагороду, та суму винагороди;

переможця.

48. Протокол електронного аукціону у день його завершення підписується переможцем та оператором за допомогою кваліфікованого електронного підпису та публікується оператором в електронній торговій системі.

49. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу або не підписав його в установлений строк, такий переможець дискваліфікується оператором та позбавляється права участі в наступних аукціонах за цим лотом, про що до протоколу вноситься відповідний запис, а в електронній торговій системі формується новий протокол електронного аукціону.

Сума гарантійного внеску такого переможця електронного аукціону не повертається, а перераховується оператором на рахунок замовника протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.

50. Облік та зберігання всіх електронних протоколів здійснюються в електронній торговій системі.

Розрахунки за придбаний товар та його видача переможцю

51. Переможець, зазначений у протоколі електронного аукціону, протягом трьох робочих днів, а щодо товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, протягом одного робочого дня після дня визначення його переможцем вносить кошти за лот на рахунок оператора електронного майданчика, зазначений в оголошенні про проведення електронного аукціону.

52. Якщо сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону, більша за суму винагороди, різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди перераховується переможцю оператором електронного майданчика не пізніше ніж через три робочих дні після дня визначення його переможцем.

53. Якщо сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону, менша за суму винагороди, різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди перераховується переможцем на рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж через три робочих дні після дня визначення його переможцем.

54. Якщо переможець електронного аукціону вчасно не перерахував кошти за лот та кошти, передбачені пунктом 53 цього Порядку, такий переможець дискваліфікується оператором та позбавляється права участі в наступних аукціонах за цим лотом.

Сума гарантійного внеску такого переможця не повертається, а перераховується оператором на рахунок замовника протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.

55. Сума коштів за лот, отримана оператором від реалізації товарів на електронному аукціоні, підлягає перерахуванню на визначені рахунки замовника протягом трьох робочих днів з дня отримання таких коштів від переможця електронного аукціону.

Подальше розпорядження коштами здійснюється замовником у встановленому законодавством порядку.

56. У разі невиконання переможцем електронного аукціону вимог, встановлених пунктами 49, 51, 53 цього Порядку, переможцем електронного аукціону стає учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови, що ним зроблено щонайменше один крок аукціону.

57. Переможець або уповноважена ним особа на підставі протоколу електронного аукціону та документів, що підтверджують перерахування коштів за лот згідно з пунктом 51 цього Порядку, звертаються до замовника для оформлення видачі придбаних товарів.

58. Замовник перевіряє надані переможцем або уповноваженою ним особою документи, після чого за умови їх відповідності та підтвердження факту зарахування на рахунок замовника коштів, зазначених у пункті 55 цього Порядку, у встановленому законодавством порядку оформляє видачу придбаних товарів.

59. Переможець електронного аукціону зобов’язаний отримати товар у замовника не пізніше десяти календарних днів з дати зарахування на рахунок замовника коштів, отриманих оператором від реалізації товарів на електронному аукціоні. У разі отримання товару пізніше зазначеного строку його видача здійснюється після відшкодування витрат замовника на його зберігання у встановленому законодавством порядку.

Відміна або визнання електронного аукціону таким, що не відбувся

60. Електронний аукціон може бути відмінено замовником на будь-якому етапі до дня його проведення на підставі рішення, про що замовник повинен повідомити оператору, з яким укладено договір про проведення електронного аукціону.

61. Повідомлення про відміну аукціону не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення замовником підлягає оприлюдненню оператором в електронній торговій системі у тому ж порядку, що і оголошення про проведення електронного аукціону.

62. У разі відміни електронного аукціону реєстраційні та гарантійні внески повертаються учасникам відповідними операторами електронних майданчиків не пізніше трьох робочих днів з дня настання такої події.

63. Електронний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

коли до завершення строку прийняття заявок для участі в електронному аукціоні подано менше ніж дві заявки;

відмови від підписання протоколу електронного аукціону або непідписання такого протоколу в установлений строк усіма учасниками, що в процесі електронного аукціону подали цінові пропозиції та були поетапно визначені переможцями електронного аукціону;

несплати належних коштів учасниками, що подали цінові пропозиції та поетапно визначені переможцями електронного аукціону.

64. У разі визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, гарантійні внески повертаються учасникам (крім дискваліфікованих) операторами електронних майданчиків не пізніше трьох робочих днів з дня настання такої події.

65. Гарантійні строки на товари, що реалізуються на електронних аукціонах відповідно до цього Порядку, не встановлюються, претензії щодо якості товару не приймаються та не розглядаються, а реалізовані товари поверненню або обміну не підлягають.

66. Спори, пов’язані з реалізацією товарів на електронних аукціонах відповідно до цього Порядку, вирішуються в судовому порядку.


По всім питанням участі в аукціонах:

Проектний менеджер - Давигора Людмила (097)887-58-22